The การเงิน Diaries

การรู้จัก หรือการเรียนรู้งบดุลต้องเริ่มจากสมการบัญชีที่สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ ในหนึ่งบรรทัดคือ สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้น และ “ดุล” ในชื่อของงบการเงิน หมายถึงทั้งสองฝั่งจะต้องเท่ากันเสมอตามระบบบัญชีคู่ หากมีความแตกต่างกันเมื่อใดทางผู้จัดทำบัญชีจะต้องหาทางแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนถึงวันปิดงบการเงิน ในการทำงบดุลของบริษัทผู้จัดทำบัญชีจะแบ่งสินทรัพย์ และหนี้สินออกเป็นหมุนเวียน และไม่หมุนเวียน

รายงานผู้วิเคราะห์  ผู้วิเคราะห์หุ้นในตลาดมักจะเขียนรายงานที่วิเคราะห์ข้อมูลการเงินของบริษัท และทำการให้คะแนนหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นเหล่านั้น คุณสามารถเข้าไปอ่านรายงานเหล่านี้จากที่ผู้วิเคราะห์ต่างๆ

ทั้งหมดหุ้นสกุลเงินดิจิตอลการคาดการณ์ราคา

ทั้งหมดฟอเร็กซ์สินค้าโภคภัณฑ์ดัชนีสกุลเงินดิจิตอลการวิเคราะห์เชิงเทคนิคตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ

รอบรู้ทุกสาระ เศรษฐกิจ การเงิน จากแบงก์ชาติ

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ใช้จ่ายเงินเกินตัว มีรสนิยมสูงเกินรายได้ จนอาจทำให้มีภาระหนี้สินตามมา

แท็กที่เกี่ยวข้อง: วางแผนการเงิน วางแผนใช้จ่าย เทคนิคออมเงิน วางแผนชีวิต

และถ้าเกิดเจ็บป่วยหนักหลังเกษียณจะทำเช่นไร?

ดูแลรักษาระดับอัตราดอกเบี้ย​ระยะสั้นในตลาดเงินให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

“เงินเฟ้อเป็นที่มาของความกังวล” - ฟิลิป เจอเฟอสัน รองประธานเฟด

รายงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ ธปท.

รวบรวมบริการที่ ธปท. มีให้กับสาธารณชน สถาบันการเงิน การเงิน หรือองค์กรต่าง ๆ

ทีมผู้เชี่ยวชาญนโยบายกองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *